Komunikat zarządu FEDER

Zgodnie z paragrafem §4.12 statutu Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki „FEDER” decyzją prezesa federacji Marka Helmana zostanie zwołane zgromadzenie nadzwyczajne w terminie 10.12.2016 w Obornikach przy ulicy Obrzyckiego 88. W ciągu 14 dni zostanie zostanie przedstawiony plan zebrania. Pod tym linkiem znajduje się wzór upoważnienia dla osób, które nie mogą stawić się osobiście na zgromadzeniu nadzwyczajnym.

proponowany

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER
na dzień 10 grudnia 2016 roku

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Federacji.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz protokolanta.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd planu prac na rok 2017
 6. Przedstawienie przez zarząd uchwały w sprawie zmiany siedziby Federacji i głosowanie nad jej uchwaleniem
 7. Przedstawienie przez zarząd uchwały w sprawie zmiany nazwy Federacji i głosowanie nad jej uchwaleniem
 8. Przedstawienie przez zarząd uchwały w sprawie powołania Federacji Stowarzyszeń pod nazwą:
  Polska Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER i głosowanie nad jej uchwaleniem
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Porządek obrad Zgromadzenia Założycielskiego
Polskiej Federacji Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER
na dzień 10 grudnia 2016 roku

 1. Zapoznanie się z treścią projektu statutu i dyskusja w tym temacie.
 2. Zapoznanie się z treścią projektu Regulaminu Federacji i dyskusja w tym temacie.
 3. Zapoznanie się z treścią projektu komisji specjalistycznych Federacji i dyskusja w tym temacie
 4. Zapoznanie się z treścią projektu Pucharów Polski, Mistrzostw Polski oraz Ligi zawodniczej i dyskusja w tym temacie
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powołania Federacji Stowarzyszeń pod nazwą:

   Polska Federacja Dawnych Europejskich Sztuk Walki – FEDER

  2. przyjęcia statutu federacji,
  3. wyboru Komitetu Założycielskiego i upoważnienia Komitetu do podjęcia czynności zmierzających do dokonania wpisu do KRS.
  4. wyboru Zarządu Federacji,
  5. wyboru organu kontroli wewnętrznej (Komisji Rewizyjnej).
  6. przyjęcia Regulaminu Federacji
  7. utworzenia komisji specjalistycznych
  8. utworzenia ligi zawodniczej
 6. Zamknięcie Zgromadzenia Założycielskiego
  .

 

Dodaj komentarz